Stews

CHICKEN STEW

Hi friends…. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചിക്കൻസ്റ്റൂ ആയാല്ലോ വളരെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആണ് … ചിക്കൻസ്റ്റുവിൽ വെജിറ്റബിൾസും തേങ്ങാപ്പാലും ചേർന്നതിനാൽ അതൊരു ഹെൽത്തി ഡിഷ്‌ എന്നുകൂടി പറയാം ഗീറൈസ് ചപ്പാത്തി പൊറാട്ട വെള്ളയപ്പം എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം ചിക്കൻസ്റ്റൂ  നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് … അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നു നോക്കാം …. ചേരുവകൾ :- ചിക്കൻ – അരക്കിലോം വെളിച്ചെണ്ണ – ഒരുടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു – രണ്ടെണ്ണം വീതം പട്ട – ഒരിഞ്ചു കഷ്ണം കറിവേപ്പില – രണ്ടു കതിർ സവാള – ഒന്നു വലുത് പച്ചമുളക് -3 കാരറ്റ് -ഒരു ചെറുത് ഉരുളൻ കിഴങ്

Khatti-Meethi Arhar Dal Recipe Goda Varan Recipe

Phodnicha Varan Recipe / Goda Varan Recipe with Step by Step Pictures Hello foodies. Today I am sharing a Maharashtrian recipe. It is a very simple, delicious and nutritious lentil stew recipe, made with yellow pigeon pea. It has a sweetish taste from the jaggery, with a hint of chilies and the fragrance of garlic and asafoetida/hing. The ripe tomato lends it a slight sourness to the dal, which balances all

Khandeshi Urad Dal Recipe

Hello buddies. Today I am sharing with you a lip-smacking recipe of Urad Dal, Khandeshi Style. This recipe is from Jalgaon. It is spicy, flavorful and very simple to make. You don’t need any fancy ingredients or to go through a lengthy preparation procedure. The ingredients are simple and rustic. The main ingredient is the khandeshi garam masala. Each househild has their own recipe. You could also use kala masala that you

How to Make Paruppu Rasam

Paruppu Rasam Recipe with Step by Step Pictures | Toor Dal Rasam Recipe with Step by Step Pictures Hey foodies! A few minutes earlier I shared the recipe of Ulundu Vadai or Urad Dal Vadas. They are crisp on the outside and fluffy on the inside and you can find the recipe of Ulundu Vadai here.here.. I served them with Paruppu Rasam the recipe of which I am sharing now

Chicken Sweetcorn Soup Recipe

Hello buddies. Today I am sharing a very nutritious and healthy soup recipe. It’s the Sweetcorn Chicken Soup, that I made without using canned creamed corn or any cornflour. Creamed corn does lend a creamy texture but it is laced with preservatives and smells nothing like fresh sweetcorn. I used fresh sweetcorn kernels to prepare the base of this soup. Using water in this soup won’t give you the best flavor.

Yakhni Recipe/ Chicken Stock Recipe

Hey buddies! It’s been a really long time since I shared any recipe. Today I am back with two! This one is a yakhni recipe or chicken stock recipe. The other one is the chicken sweetcorn soup recipe that I have used this stock in. You can check it out here. Yakhni is a clear chicken soup. This is very healthy and nutritious. You can have this whenever you feel

Paneer in Hot and Sweet Sauce

Hey foodies! Just moments ago I posted the recipe of Burnt Garlic Rice. Now I am sharing the recipe of Paneer in Hot and Sweet Sauce, which I served alongside the rice. Earlier I had shared several Indo-Cinese Recipes. Here is the list in case you missed any of these. Burnt Garlic Rice Vegetable Balls in Hot Schezwan Sauce (Dry) Schezwan Vegetable Fried Rice Recipe Homemade Schezwan Sauce Recipe /

Garlicky Spinach Curry Recipe

Hey foodies! Today I am sharing a very healthy spinach recipe. This is a spinach curry which has a gravy base of onions, tomatoes and pigeon pea lentil. Spinach and lentil is my favorite combo. I often make Sindhi style dal palak using chana dal, the recipe of which I will share soon. Besides, I make a thinner lentil curry with yellow/split moong dal. I have shared the recipe of that

Split Bengal Gram Stew / Masala Chana Dal Recipe

Chana dal or yellow, split bengal gram is one of the prominent ingredients in the Indian cooking. Last week I had shared the recipe of chana dal halwa, which is an Indian dessert. Today I am sharing a savory recipe that is all time favorite at my place. Chana dal has a meaty flavor. And it goes really well with Indian spices. Hence, this lentil stew is delicious and delectable.

Coconut Milk Recipe / How to Make Coconut Milk

How to extract coconut milk at home with step by step pictures. Hello foodies. Today I am going to share the recipe of coconut milk. Coconut milk has a special place in several recipes, especially those from the South India. There is nothing like the sweet freshness of coconut milk mingling with the spiciness of the chicken curry. I have used coconut milk in making Virgin Pina Colada. You can

Three-Lentil Stew Recipe / Tridali Dal Recipe

Three-lentil Stew with step by step pictures. Triple-Lentil Stew with step by step pictures. Hello, foodie buddies. Today I am sharing a dal recipe. This recipe consists of three different kinds of pulses/lentils that have been cooked together and tempered with an extremely feisty and aromatic tempering of chilies and garlic. In India, where pulses are a part of daily diet, this lentil dish is had with Indian flat bread and

Vegetable Sambar Recipe with Coconut Milk

Hi again foodies. If you have been following me regularly, you would notice that I have been sharing the recipes of popular South Indian dishes recently. I am a big fan of dosas, idlis, and uttapas. I had previously shared these recipes and you should take a look at them. Mysore Masala Dosa Masala Dosa Sambar Recipe Idli made with Rava Idlis Masala Rava Idlis Rice Idlis Instant Bread Medu Vadas

Sindhi-Style Arhar Dal Recipe/Sindhi-Style Toor Dal Recipe

Arhar dal recipe with step by step pics. There are numerous ways to prepare a lentil dish. Toor, arhar or the yellow pigeon pea is a popular lentil prepared in the Indian kitchens. Every family has their own signature way of making arhar ki dal, and today I am sharing how it is cooked in Sindhi households. Like any other way of cooking toor dal recipe, this one starts with boiling

Vada  Kootu Curry/Urad Dal Flitters in Potato Masala

One of the highlights of my onam sadya is always delicious Vada Kootu Curry. Vada kootu curry is a semi spicy vegetable curry,can made more spicy also with urad dal flitters/ uzhunnu vada. Its the urad dal, soaked in water for 3 hours and made into a fine paste, fried and added  to a potato and coconut masala curry. In southern part of kerala its an essential dish for kerala

Creamy Chicken Stew With Vegetables

  A few years ago i came across this and now it is dinner rotation once a week . I like simple and easy receipes that seem like they took alot of effort to make .This is one of those receipes. My husband loves this and whenever i make it, he used to tell how great it is. This is a receipe for  a chicken stew with multi colour vegetables

CHICKEN MILK CURRY (CHICKEN KORMA)

There are so many variations to a coconut milk chicken curry and this is my own. There’s nothing special or majorly different in this recipe than the base of most Indian curries but I do like my chicken curry in a particular way, and this is it. While generally my Indian non-vegetarian recipes are on the spicier side, both heat-wise and spice-wise, I like to keep coconut based curries on

Home-Style Dal Fry Recipe

Hi again, foodies. Today I am sharing a very simple dinner recipe, which gets ready in  a jiffy. But, of course, you can make it for any meal you want because it’s not only delicious but also comforting.  It’s the recipe of Home-Style Dal Fry. What’s better than having a bowl of hot, spicy dal with steamed rice on a rainy afternoon with a dollop of butter and some pickle?

Palak Wali Moong Daal Recipe

Hello there! Looking for light and nutritious lunch recipes, are we? Well here is one such easy recipe that you can make. It’s called Palak Wali Dal. It is a made from yellow moong dal and spinach. It pairs up excellently with rice. We also had some rotis, salad and aloo-gobi on the side. This dal is mildly spicy and smells great because of the flavors of spinach and garlic. Let’s

Chicken Tinola Recipe (Tinolang Manok)

Tinolang manok or Chicken Ginger Stew with Vegetables is a kind of a chicken soup filled with green papaya, malunggay leaves, chili plant leaves and/or sayote. The juice from a simmered chicken with ginger, garlic and onion makes the soup more interesting to consume. It makes the soup richer in flavor and natural. It’s good and so flavorful; the ginger gives a distinct flavor in this food making a big

Dhaba Style Dal Makhani Recipe

  Hello foodie buddies! I hope you had a great Sunday and enjoyed delicious food. Sundays are always special. I have a lot of free time and hence I always make it a point to cook something nice, and kind of comforting. This Sunday I prepared Dal Makhani, and that too dhaba style. I served it with Jeera Rice. That’s how they prefer it at my place. Dal Makhani pairs